O konferencji

Fiński model edukacji jest znany na całym świecie przede wszystkim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zarówno z poziomu zarządzania oświatą, jak i metod edukacyjnych. Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, w skrócie PISA) szkoły fińskie wykazują się jednym z najwyższych wskaźników poziomu umiejętności na świecie.

Również czytanie książek cieszy się dużą popularnością wśród fińskich dzieci i młodzieży. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokich notach uzyskiwanych w czytaniu ze zrozumieniem i interpretacji czytanego tekstu. W tym wszystkim warte podkreślenia jest to, że w Finlandii w ciągu roku poświęca się na naukę, w porównaniu do innych krajów, relatywnie mało czasu. Proces nauczania jest mocno zindywidualizowany, nie ma klasówek czy sprawdzianów, a dzieci podchodzą do swojego pierwszego egzaminu dopiero na koniec swojej edukacji drugiego stopnia (ok. 16 r. ż.). Jeśli chodzi o kwestie zarządzania oświatą, w porównaniu z innymi państwami nadzór nad pracą wykonywaną w fińskich szkołach jest minimalny. Tradycyjne formy kontroli pracy nauczycieli takie jak szczegółowy program nauczania dla całego kraju, oficjalnie zatwierdzane materiały dydaktyczne czy tygodniowe plany pracy, przestały w fińskiej szkole funkcjonować pod koniec XX wieku. Pomimo tego, mówi się o fińskim cudzie edukacji. Jak to się stało? Co z fińskiego modelu warto zaadoptować w polskiej szkole?

Wszystkie te fakty są na tyle intrygujące, że chcemy przyjrzeć się z bliska fińskiemu modelowi edukacji i zastanowić się, na ile wybrane rozwiązania z tego modelu można zastosować w polskiej szkole. W trakcie konferencji zainaugurujemy polsko-fińską platformę wymiany wiedzy i inspiracji między nauczycielami i zarządzającymi edukacją. Będzie się ona opierać przede wszystkim na wyjazdach studyjnych, webinariach i regularnych międzynarodowych spotkaniach w Polsce i Finlandii.

 

KONFERENCJA OBJĘTA JEST PATRONATEM HONOROWYM

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

ORAZ AMBASADY FINLANDII


Program

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10:20 – 10:50 Współczesne  tendencje w szkolnictwie na świecie
Dr Dobromir Dziewulak  (Uniwersytet Warszawski) 
10:50 – 11:20 System edukacji w Finlandii: dla fińskiego społeczeństwa edukacja jest najważniejsza
Sari Eriksson (Uniwersytet w Helsinkach)
11: 20 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 12:45 Model szkolenia nauczycieli z perspektywy programu University of Oulu „Intercultural Teacher Education”
Magda Karjalainen (Uniwersytet w Oulu)
12:45 – 13:15 Codzienna rzeczywistość w fińskich szkołach: wizja, doświadczenia, zasoby i nowy program nauczania
Sławomir Monkiewicz & Laia Saló i Nevado (International School of Vantaa)
13:15 – 13:45 Nędzne marzenia o fińskiej szkole
Maria Czerwińska (Dyrektorka Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy)
13:45 – 14:15 Dyskusja
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 14:45 Współpraca i wzajemne uczenie się nauczycieli (w sieci)
Marcin Polak (portal edukacyjny Edunews.pl)
14:45 – 15:30 Panel dyskusyjny
Udział przedstawicieli m.in.: Uniwersytetu w Białymstoku, sieci Superbelfrzy, prelegentów/prelegentek z Finlandii.
15:30 – 16:30 Obiad
19:00 Networking – Hotel Royal & Spa, Rynek Kościuszki 11, Białystok (lista zamknięta) – opcjonalnie


International conference

Finnish education model. Building the network of cooperation”

27th October 2017
Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bialystok, Ciolkowskiego 1M, lecture hall 1056.

About the conference

Finnish education model is well-known all over the world mostly due to innovative solutions in terms of education governance as well as educational methods. According to Programme for International Student Assessment (PISA), Finnish schools’ performance is one of the best in the world. Moreover, high marks in critical reading reflect that also reading books is widely popular among Finnish children and youth. Yet, the time devoted to studying in Finland is relatively low.

The learning process is immensely individualized, there are no tests and the students take their first formal exam at the very end of the second stage of education (approx. 16 years old). As far as education governance is concerned, the government interference is minimal in comparison to other countries. Traditional forms of the control over teacher’s work such as detailed and standardized syllabus, officially certified educational materials or work schedules have disappeared from Finland at the end of the twentieth century. But is How did it happen? What is worth adapting to Polish schools?

All of these facts are extremely fascinating, thus, we would like to get some insights into Finish education model and consider to what extent some of the Finish practices would apply in Polish schools. During the conference, we will inaugurate Polish-Finnish platform of knowledge and inspiration exchange between teachers and education governors.

Honorary Patronage

  • Podlasie’s Superintendent
  • Embassy of Finland in Warsaw

Conference Organizers

  • Honorary Consulate of Finland in Bialystok
  • Laboratory of Research and Social Actions – Foundation „SocLab”
  • Teacher Training Center
  • Podlaska Regional Development Foundation
  • Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok

Agenda

09:30 – 10:00 Registration of participants
10:00 – 10:20 Conference Opening
10:20 – 10:50 Contemporary trends in education
Dobromir Dziewulak, PhD (Warsaw University)
10:50 – 11:20 Education model in Finland. Education lies at the heart of Finnish society
Sari Eriksson (University of Helsinki)
11: 20 – 12:00 Discussion
12:00 – 12:15 Break
12:15 – 12:45 Teacher education model in Finland
Magda Karjalainen (University of Oulu)
12:45 – 13:15 Daily reality in Finnish schools: vision, experience, resources and a new curriculum
Sławomir Monkiewicz, Laia Salo i Nevado (International School of Vantaa)
13:15 – 13:45 Rural dreams of Finnish school
Maria Czerwińska (Junior High School in Nędza)
13:45 – 14:15 Discussion
14:15 – 14:30 Break
14:30 – 14:45 Collaboration and mutual learning of teachers (network)
Marcin Polak (education portal Edunews.pl)
14:45 – 15:30 Panel discussion with the representatives of:
University of Bialystok, Superbelfer Community and guest speakers from Finland.
15:30 – 16:30 Lunch
19:00 Networking Dinner – Hotel Royal & Spa, Rynek Kościuszki 11 street, Białystok – optional