FIŃSKI MODEL EDUKACJI

BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY

Konferencja międzynarodowa
27 października 2017r.
Białystok

System

Prezentacja fińskiego modelu systemu edukacji, fińskich rozwiązań w zakresie edukacji (na poziomie podstawowym i średnim).

Doświadczenia

Wymiana doświadczeń na temat stosowania podobnych rozwiązań w polskich szkołach.

Rozwiązania

Wypracowanie możliwych rozwiązań włączania elementów fińskiego modelu edukacji do polskich szkół.

Wymiana

Zainicjowanie polsko-fińskiej platformy wymiany szkół i edukatorów.

O konferencji

Międzynarodowa Konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy.” - 27 października 2017 r.
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M

Fiński model edukacji jest znany na całym świecie przede wszystkim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zarówno z poziomu zarządzania oświatą, jak i metod edukacyjnych. Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, w skrócie PISA) szkoły fińskie wykazują się jednym z najwyższych wskaźników poziomu umiejętności na świecie.

Również czytanie książek cieszy się dużą popularnością wśród fińskich dzieci i młodzieży. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokich notach uzyskiwanych w czytaniu ze zrozumieniem i interpretacji czytanego tekstu. W tym wszystkim warte podkreślenia jest to, że w Finlandii w ciągu roku poświęca się na naukę, w porównaniu do innych krajów, relatywnie mało czasu. Proces nauczania jest mocno zindywidualizowany, nie ma klasówek czy sprawdzianów, a dzieci podchodzą do swojego pierwszego egzaminu dopiero na koniec swojej edukacji drugiego stopnia (ok. 16 r. ż.). Jeśli chodzi o kwestie zarządzania oświatą, w porównaniu z innymi państwami nadzór nad pracą wykonywaną w fińskich szkołach jest minimalny. Tradycyjne formy kontroli pracy nauczycieli takie jak szczegółowy program nauczania dla całego kraju, oficjalnie zatwierdzane materiały dydaktyczne czy tygodniowe plany pracy, przestały w fińskiej szkole funkcjonować pod koniec XX wieku. Pomimo tego, mówi się o fińskim cudzie edukacji. Jak to się stało? Co z fińskiego modelu warto zaadoptować w polskiej szkole?

Wszystkie te fakty są na tyle intrygujące, że chcemy przyjrzeć się z bliska fińskiemu modelowi edukacji i zastanowić się, na ile wybrane rozwiązania z tego modelu można zastosować w polskiej szkole. W trakcie konferencji zainaugurujemy polsko-fińską platformę wymiany wiedzy i inspiracji między nauczycielami i zarządzającymi edukacją. Będzie się ona opierać przede wszystkim na wyjazdach studyjnych, webinariach i regularnych międzynarodowych spotkaniach w Polsce i Finlandii.

 

KONFERENCJA OBJĘTA JEST PATRONATEM HONOROWYM

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

ORAZ AMBASADY FINLANDII


Program

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10:20 – 10:50 Współczesne  tendencje w szkolnictwie na świecie
Dr Dobromir Dziewulak  (Uniwersytet Warszawski) 
10:50 – 11:20 System edukacji w Finlandii: dla fińskiego społeczeństwa edukacja jest najważniejsza
Sari Ericcsson (Uniwersytet w Helsinkach)
11: 20 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 12:45 Model szkolenia nauczycieli z perspektywy programu University of Oulu „Intercultural Teacher Education”
Magda Karjalainen (Uniwersytet w Oulu)
12:45 – 13:15 Codzienna rzeczywistość w fińskich szkołach: wizja, doświadczenia, zasoby i nowy program nauczania
Sławomir Monkiewicz & Laia Saló i Nevado (International School of Vantaa)
13:15 – 13:45 Nędzne marzenia o fińskiej szkole
Maria Czerwińska (dyrektorka Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy)
13:45 – 14:15 Dyskusja
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 14-45 Sieć Superbelfrzy
Jacek Ścibor
14:45 – 15:30 Panel dyskusyjny
Udział przedstawicieli m.in.: Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytetu w Białymstoku, sieci Superbelfrzy, prelegentów z Finlandii.
15:30 – 16:30 Obiad
19:00 Kolacja z networkingiem (opcjonalnie)


International conference

Finnish education model. Building the network of cooperation”

27th October 2017
Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bialystok, Ciolkowskiego 1M

About the conference

Finnish education model is well-known all over the world mostly due to innovative solutions in terms of education governance as well as educational methods. According to Programme for International Student Assessment (PISA), Finnish schools’ performance is one of the best in the world. Moreover, high marks in critical reading reflect that also reading books is widely popular among Finnish children and youth. Yet, the time devoted to studying in Finland is relatively low.

The learning process is immensely individualized, there are no tests and the students take their first formal exam at the very end of the second stage of education (approx. 16 years old). As far as education governance is concerned, the government interference is minimal in comparison to other countries. Traditional forms of the control over teacher’s work such as detailed and standardized syllabus, officially certified educational materials or work schedules have disappeared from Finland at the end of the twentieth century. But is How did it happen? What is worth adapting to Polish schools?

All of these facts are extremely fascinating, thus, we would like to get some insights into Finish education model and consider to what extent some of the Finish practices would apply in Polish schools. During the conference, we will inaugurate Polish-Finnish platform of knowledge and inspiration exchange between teachers and education governors.

Honorary Patronage

 • Podlasie’s Superintendent
 • Embassy of Finland in Warsaw

Conference Organizers

 • Honorary Consulate of Finland in Bialystok
 • Laboratory of Research and Social Actions – Foundation „SocLab”
 • Teacher Training Center
 • Podlaska Regional Development Foundation
 • Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok

Agenda

09:30 – 10:00 Registration of participants
10:00 – 10:20 Conference Opening, Keynote Speech by Educational Authority
10:20 – 10:50 Contemporary trends in education
Dobromir Dziewulak, PhD (Warsaw University)
10:50 – 11:20 Education model in Finland. Education lies at the heart of Finnish society
Sari Ericcsson (University of Helsinki)
11: 20 – 12:00 Discussion
12:00 – 12:15 Break
12:15 – 12:45 Teacher education model in Finland
Magda Karjalainen (University of Oulu)
12:45 – 13:15 Daily reality in Finnish schools: vision, experience, resources and a new curriculum
Sławomir Monkiewicz, Laia Salo i Nevado (International School of Vantaa)
13:15 – 13:45 Rural dreams of Finnish school
Maria Czerwińska (Junior High School in Nędza)
13:45 – 14:15 Discussion
14:15 – 14:30 Break
14:30 – 14-45 Superbelfer Community
Jacek Ścibor
14:45 – 15:30 Panel discussion with the representatives of:
Teacher Training Center, University of Bialystok, Municipal Department of Education, Superbelfer Community and guest speakers from Finland.
15:30 – 16:30 Lunch
19:00 Networking Dinner (optional)

Organizatorzy

Międzynarodową Konferencję „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy.” organizują:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Funkcjonuje już od 1994 r. Jej celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
Oprócz działań stricte finansowych zajmuje się również promocją przedsiębiorczości.
PFRR od lat kształtuje postawy społeczne i promuje przedsiębiorczość na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród wychowanków przedszkoli jak i uczniów szkół podstawowych czy też młodzieży.
Robi to m.in. przy pomocy konkursów pro-przedsiębiorczych wśród najmłodszych, jak też poprzez współpracę ze szkołami popularyzującymi niestandardowe formy nauczania wspierające metody tradycyjne.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego.
Podstawowe zadania, które realizuje Centrum to:
1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
3) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

CEN w Białymstoku posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty (NP-4431/11/05), która potwierdza wysoką jakość działalności CEN na rzecz rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Fundacja SocLab

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” to grono socjologów, doświadczonych ekspertów, trenerów, badaczy i animatorów partycypacji. W swojej działalności Fundacja stara się tworzyć przestrzeń dla innowacji społecznych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w edukacji. Jednym z obszarów działalności Fundacji jest upowszechnianie otwartej nauki i edukacji. Specjalizacją Fundacji są działania z zakresu partycypacji społecznej i obywatelskiej. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych podjęła w woj. podlaskim działania edukacyjne i animacyjne związane z upowszechnianiem konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego. Celem działań Fundacji jest wzrost świadomości obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Zespół organizacji wdraża nowe formy konsultacji społecznych, pomaga wprowadzać i ewaluować budżety obywatelskie, moderuje partycypacyjne tworzenie strategii rozwoju, angażuje mieszkańców w procesy współdecydowania. Ponadto realizuje liczne badania i ewaluacje, m.in. diagnozy kultury i edukacji kulturowej, badanie sytuacji seniorów czy stanu partycypacji w woj. podlaskim. Celem Fundacji jest dostarczanie rzetelnych diagnoz służących kreowaniu polityk publicznych oraz upowszechnianie świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się w 1997 roku.

Do 2017 r. na Wydziale obroniono 58 rozprawy doktorskie, a 13 przewodów jest otwartych. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2016/2017 zatrudnionych jest 147 osób, studiuje ponad 2030 studentów.

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

Konsul Honorowy - Andrzej Parafiniuk od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.
W ramach tej funkcji wykonuje m.in. obowiązki wynikające z Konwencji Wiedeńskiej oraz prowadzi działania mające na celu rozwój współpracy między Finlandią i województwem podlaskim w obszarze kultury, gospodarki i edukacji.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Program konferencji do pobrania

Kliknij i pobierz program konferencji w formacie PDF.

Rejestracja

Dane szczegółowe rejestracji

W celu zgłoszenie udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Rejestracja trwa od 15 lipca do 9 października 2017 r.

Opłata za konferencję wynosi 110 zł. W ramach opłaty otrzymują Państwo materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych, lunch, dostęp do tłumaczenia symultanicznego.

Dodatkowa opłata – 30 zł pokrywa koszty udziały w kolacji networkingowej, na której będą mieli Państwo możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z fińskimi prelegentami w ramach planowanej polsko-fińskiej sieci współpracy.

Opłata konferencyjna oraz opłata dodatkowa powinna zostać przelana najpóźniej do 15 października 2017 r. na konto Fundacji SocLab:

39 1600 1462 1027 7099 7000 0001

BGŻ BNP Paribas

z dopiskiem: „Konferencja 2017”

 


Logistyka

Konferencja odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M.


Partnerzy biznesowi

logo_t-matic

Mówczynie i mówcy

Poniżej krótkie notki biograficzne prelegentów naszej konferencji.

Dr Dobromir Dziewulak

Dr Dobromir Dziewulak

Adiunkt | Wydział Pedagogiczny | Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW. Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Autor 2 książek, 3 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, haseł do encyklopedii, tłumaczeń, recenzji i ponad 400 ekspertyz. Nagrodzony na Uniwersytecie Warszawskim tytułem najlepszego wykładowcy i wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wielokrotny stypendysta rządu francuskiego, doktorant i wykładowca kontraktowy Uniwersytetu w Strasburgu i Genewie. Naukowo interesuje się polityką oświatową oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów szkolnych na świecie. Współpracuje z uczelniami we Francji, Szwajcarii i Kandzie.
Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi następujące wykłady, seminaria i konwersatoria:
Polityka oświatowa; Edukacja w Europie; Szkolnictwo w krajach francuskojęzycznych; Pedagogika porównawcza, Dydaktyka ogólna, Dydaktyka Szkoły Wyższej dla Doktorantów; Pedagogika dla nauczycieli. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego „Studia BAS”.

  Sari Eriksson

  Sari Eriksson

  Uniwersytet w Helsinkach

  Ma dyplom magistra pedagogiki uzyskany na Uniwersytecie w Helsinkach. Obecnie pracuje w jednostce badawczej KUPILI, utworzonej na Uniwersytecie w Helsinkach, która specjalizuje się w socjologii i polityce edukacji. Kończy prace nad swoją rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Behawioralnych poświęconą reformom edukacyjnym w Centralnej Azji. Celem jej badań jest określenie jak reformy edukacji globalnej przyjmowane są w Centralnej Azji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Kirgistanu.
  Sari Eriksson jest dyrektorem fińskiej szkoły w Warszawie, uzupełniającej szkoły dla dzieci emigrantów z Finlandii. Pracowała w rozmaitych projektach związanych z edukacją, zarówno w Finlandii, jak i za granicą. Eriksson pracowała przy rozwijaniu programów nauczania i celów edukacyjnych w różnych środowiskach (instytucje edukacyjne, sektor prywatny, NGO). Pracowała również jako edukator w szkołach i ma duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli i prezentowaniu fińskiego systemu edukacji.

   Magda Karjalainen

   Magda Karjalainen

   Uniwersytet w Oulu

   Jest nauczycielem akademickim i doktorantką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Oulu. Przed wyjazdem do Finlandii ukończyła studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu/Poznaniu. W 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja i globalizacja na Uniwersytecie w Oulu, gdzie od tamtej pory pracuje. Jej główne zainteresowania dydaktyczne i badawcze dotyczą metodologii badań jakościowych, pedagogiki porównawczej, społeczno-politycznych aspektów języka w edukacji oraz procesów przejścia w edukacji wyższej. Aktualnie prowadzi badanie doktorskie dotyczące złożoności polityki językowej na południowoafrykańskich uniwersytetach, głównie z perspektywy poststrukturalnej.

    Sławomir Monkiewicz

    Sławomir Monkiewicz

    International School of Vantaa

    Urodził się w Polsce, w Ustce. W 1999 ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku w specjalności: nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej. Kontynuował swoją edukację w École Supérieure de Commerce w Grenoble we Francji i w 2004 uzyskał tytuł magistra na kierunku biznes międzynarodowy. W 2004 przeniósł się z rodziną do Finlandii i rozpoczął pracę w International School of Vantaa jako nauczyciel wychowania fizycznego. Poza lekcjami wychowania fizycznego prowadzi również zajęcia z wychowania zdrowotnego dla uczniów z klas na poziomie szkoły średniej niższego stopnia. Sławomir praktykuje aktywny styl życia i lubi pracować z i inspirować młodzież.

     Laia Saló i Nevado

     Laia Saló i Nevado

     International School of Vantaa

     Pochodzi z Barcelony, przeniosła się do Finlandii by kontynuować swoje studia jako nauczyciel przedszkolny (1999). Kontynuowała swoje studia pedagogiczne i uzyskała tytuł magistra w 2003. Z niemal dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy nauczyciela na zróżnicowanych poziomach, Laia rozpoczęła pracę w mieście Vantaa jako doradca szkolny. Od sześciu lat pracuje na stanowisku doradcy zawodowego dla uczniów na poziomie szkoły średniej niższego stopnia (w klasach 7-9). Jej głównymi zadaniami jest ułatwić uczniom zdobywanie osiągnięć, wspierać i doradzać w zdobywaniu pozytywnych umiejętności i wartości społecznych, oraz pomagać uczniom w ustaleniu odpowiednich celów zawodowych i poprawie zachowania i frekwencji. Wolny czas poświęca na studia doktoranckie dotyczące codziennych zastosowań matematyki. Lubi odpoczywać słuchając muzyki i spacerując po lesie.

      Maria Czerwińska

      Maria Czerwińska

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy

      Nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, od dziewięciu lat pełni też funkcję dyrektora tej szkoły. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, co przekłada się na wdrażanie zmiany w uczeniu się i nauczaniu w swojej szkole, z uwzględnieniem zasady Lifelong Learning. W zarządzaniu promuje model funkcjonowania szkoły oparty na zarządzaniu poprzez wartości, wg idei K. Blancharda: „Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty”.
      Niezwykle ceni sobie pracę z młodymi ludźmi, która ją motywuje do stałego doskonalenia swoich umiejętności i bycia kreatywnym, a to z kolei stanowi wyznacznik nowoczesnego nauczyciela i dyrektora. Jest członkinią grupy Superbelfrzy RP.

       Kontakt

       Międzynarodowa Konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy.” - 27 października 2017 r.
       Konferencja odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M.

       +48 731 205 213

       kontakt@finskaedukacja.pl